top of page

Regulamin

Signing a Contract

Regulamin serwisu Abckorepetycje.pl

I. Postanowienia dla kursanta oraz korepetytora

 

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Serwis– serwis internetowy prowadzony przez ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O.  dostępny pod adresem internetowym abckorepetycje.pl, umożliwiający Kursantom wyszukiwanie usług edukacyjnych. 

Administrator- osoba odpowiedzialna za Serwis. 

Abckorepetycje.pl - firma zarejestrowana we Włocławku pod nazwą ABC

KOREPETYCJE SP. Z O. O, ul. Rajska 2/56, 87-800 Włocławek, KRS:0000933527,

NIP:8883153053, REGON:520495111. Adres e-mail biuro@abckorepetycje.eu telefonu to 570999079.

Adres e-mail serwisu - biuro@abckorepetycje.eu

Rejestracja- proces podawania danych w Serwisie, po którym założone zostaje Konto Użytkownika zgodnie z tymi danymi. Rejestracja jest możliwa tylko po zaakceptowaniu Regulaminu. 

Użytkownik- osoba posiadająca własne Konto użytkownika. W ramach Serwisu Użytkownik może być Korepetytorem lub Kursantem, lub zarówno Korepetytorem jak i Kursantem.

Konto użytkownika- usługa, dzięki której Użytkownik,  identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy- jego adresu email oraz identyfikatora, może korzystać z Serwisu. Na jednym koncie Użytkownika można korzystać z Serwisu jako Kursant i jako Lektor. 

Kursant– podmiot,  który dokonał Rejestracji w Serwisie, do którego skierowana jest oferta Usług edukacyjnych. Zarówno konsument indywidualny, jak i instytucjonalny. 

Korepetytor– podmiot zatrudniony w Serwisie w celu świadczenia usług edukacyjnych za pośrednictwem Serwisu.

Usługa edukacyjna – Lekcje, całe kursy, tłumaczenia, przekazanie dostępu do materiałów lub dowolne inne pozaszkolne usługi edukacyjne lub działalność wspomagająca edukację przez Korepetytora w ramach Serwisu. 

Lekcja - rodzaj Usługi edukacyjnej. Umówione spotkanie online pomiędzy Korepetytorem a

Kursantem, w terminie wybranym w kalendarzu dostępnym w Serwisie. Lekcja odnosi się do Kursu, posiada swoją Cenę i Termin lekcji, a także przewidywaną długość. 

Kurs- określony typ lekcji. Korepetytor może prowadzić lekcje związane z różnymi Kursami dla każdego określając inną cenę i opis.

Cena– wartość pobierana od Kursanta za pomocą serwisu PayU, za usługę edukacyjną. 

Termin- okres czasu wyznaczony przez Korepetytora i wpisany do jego kalendarza w Serwisie. Na terminie mogą być zamawiane lekcje. 

Termin lekcji- data i godzina na jakie dokonano Zamówienia lekcji wraz z czasem trwania lekcji.

Lekcja próbna- rodzaj pierwszej Lekcji Kursanta z Lektorem, której cena jest ustalona przez abckorepetycje.pl i Kursant nie ma możliwości jej zmienić. Jej długość wynosi 20 minut lub dłużej.

Zamówienie- dokonanie transakcji pobrania należności za wykonanie usługi edukacyjnej przed jej faktycznym wykonaniem. 

 

Odrzucenie kursanta- Korepetytor ma prawo zrezygnować z kursanta po wcześniejszym poinformowaniu administratora strony oraz uzasadnieniu powodu rezygnacji

 

Odwołanie lekcji- poprzez poinformowanie Administratora. Pozwala zrezygnować z dokonanego Zamówienia. Wiąże się z określonymi konsekwencjami dla Kursanta i

Korepetytora w zależności od czasu dokonania odwołania lekcji. Oznacza zamknięcie lekcji. 

 

Zamknięcie lekcji-  moment w którym korepetytor przeprowadzi w ustalonym terminie i ustalonym wymiarze czasu lekcję z kursantem.

 

Kursant - osoba fizyczna lub podmiot instytucjonalny posiadający konto w serwisie i mogący wykupywać lekcje.

Dziecko- rodzaj Kursanta poniżej 18 lat, który nie może samodzielnie dokonywać Zamówień. Zamówienia muszą być dokonywane poprzez rodzica/opiekuna.

Kwota wpłaty- odpowiada kwocie na przelewie dokonanym z konta bankowego Kursanta.

W przypadku gdy przelew jest dokonany w walucie innej niż złotówki, następuje przeliczenie Kwoty wpłaty zgodnie z Kursem waluty. W przypadku płatności poprzez pośrednika- PayU, kwota przelewu jest o 2,5% wyższa niż kwota Wpłaty.

Materiały- treści będące własnością Korepetytora i udostępniane konkretnym Kursantom przez Korepetytora. 

Wirtualna tablica- przestrzeń, którą lektor zapełnia dowolną treścią, rodzaj materiału. 

Strona profilowa Korepetytora- publicznie dostępna w Internecie strona będąca częścią Serwisu z danymi jakie podał Korepetytor.

Naruszenie- każde naruszenie zasad Regulaminu przez Korepetytora.

§ 2 Dane kontaktowe

  1. Adres pocztowy: ul. Rajska 2/56, 87-800 Włocławek

  2. Adres poczty elektronicznej: biuro@abckorepetycje.eu

   3. Numer telefonu: +48 570 999 079.

§ 3 Konto użytkownika 

  1. W celu korzystania z funkcji Serwisu, użytkownik musi dokonać Rejestracji w Serwisie, tj.,założyć Konto użytkownika.

  2. Dla założenia Konta użytkownika i korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis konieczne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript, pliki cookie oraz aktywne konto email oraz posiadanie konta komunikatora zoom lub innego po wcześniejszym uzgodnieniu z lektorem.

  3. Konto użytkownika może zostać założone bezpośrednio przez tą osobę, lub przez Administratora w imieniu tej osoby, jeśli osoba ta zaakceptuje Regulamin.

  4. Użytkownik, zamieszczając dane w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.

  5. Abckorepetycje.pl wyśle na adres e-mail podany przez użytkownika podczas Rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym. Jeśli użytkownik nie potwierdzi Rejestracji, zgłoszenie rejestracyjne może zostać anulowane.

  6. W momencie potwierdzenia dokonania Rejestracji się w Serwisie przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy nim a abckorepetycje.pl, umowa o korzystanie z Serwisu, w tym o prowadzenie Konta użytkownika, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.

  7. Całokształt relacji między abckorepetycje.pl a Użytkownikiem regulują postanowienia Regulaminu.

  8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w Serwisie. Posiadanie większej ilości Kont użytkownika przez jedną osobę- Użytkownika, może skutkować usunięciem tych kont przez Administratora.

  9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jakie poda w Serwisie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.

Ustaw nr 133 poz. 883 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

  1. Lekcje za pośrednictwem komunikatora zoom będą odbywały się za pośrednictwem wygenerowanego linku do spotkania. Kursant wyraża zgodę na przekazanie Lektorowi swoich danych identyfikujących innego komunikatora jeśli kursant preferuje inny komunikator niż zoom.

  2. Lektor wyraża zgodę na przekazanie Kursantowi swoich danych identyfikujących inny komunikator niż zoom jeśli zostanie on wskazany przez kursanta do prowadzenia lekcji.

 

§ 4 Usługi edukacyjne

  1. ABC Korepetycje ma możliwość tworzyć Usługi edukacyjne dowolnego rodzaju, związane z pozaszkolną działanością wpomagającą edukację. Mogą to być Lekcje dowolnego rodzaju, konsultacje językowe, kursy, tłumaczenia, przekazanie dostępu do Materiałów lub inne usługi.

  2. ABC Korepetycje ma możliwość ustalenia Ceny swoich Usług edukacyjnych oraz jej zmiany, ale tylko do momentu, kiedy Kursant dokona zamówienia tej usługi edukacyjnej. Po dokonaniu zamówienia zmiana ceny jest możliwa tylko za zgodą Kursanta, który dokonał tego zamówienia.

  3. Każde Zamówienie może zostać anulowane przez Administratora, jeśli związane było z naruszeniem.

  4. Kursant dokonuje zamówienia usługi edukacyjnej dla siebie. W przypadku Kursanta nadrzędnego może on dokonać zamówienia usługi edukacyjnej dla siebie oraz dla Kursantów używając własnego konta do uiszczenia opłaty poprzez serwis PayU.

  5. Informacje prezentowane w Serwisie dotyczące usług edukacyjnych nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 5 Lekcje

  1. Termin lekcji wybierany jest z kalendarza dostępnego w Serwisie. Termin lekcji jest wiążący zarówno dla Korepetytora jak i Kursanta.

  2. Aby Korepetytor otrzymał Wynagrodzenie lekcja musi się odbyć w ustalonym czasie 45 min.

  3. Lektor ma prawo skorzystać z Odwołania lekcji w swoim imieniu.

  4. Kursant ma prawo zrezygnować z dokonanego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem strony mailowo lub telefonicznie. 5. Dla Odwołania lekcji ponad 24 godziny przed jej terminem, Kursant ma prawo poprosić o zmianę terminu jeśli wybierze wolny termin przyszłości z kalendarza korepetytora znajdującego się na stronie i potwierdzi zmianę z administratorem strony telefonicznie lub mailowo. W przypadku gdy kursant chce zrezygnować z usługi  otrzymuje zwrot 90%.

  1. Dla Odwołania lekcji w czasie od 24 do 2 godzin przed jej Terminem, Kursant otrzymuje zwrot 25% pobranych Wirtualnych Środków.

  2. Dla Odwołania lekcji poniżej 2 godzin przed jej Terminem, Kursant nie otrzymuje zwrotu pobranych Środków.

  3. Jeśli Kursant jest nieobecny lub nie ma możliwości odbycia lekcji z przyczyn niezależnych od Korepetytora oraz Serwisu nie otrzymuje zwrotu pobranych Środków.

  4. Jeśli Korepetytor i Kursant ustalą wspólnie brak możliwości przeprowadzenia Lekcji z przyczyn innych niż określone w Regulaminie, proponowane jest wykonanie usługi z innym korepetytorem lub zmiana terminu. Jeśli Kursantowi nie odpowiada takierozwiązanie otrzymuje zwrot 100% pobranych Środków.

  5. W przypadku Odwołania lekcji dokonanego przez Korepetytora w swoim imieniu , proponowane jest wykonanie usługi z innym korepetytorem lub zmiana terminu. Jeśli Kursantowi nie odpowiada takie  rozwiązanie otrzymuje zwrot 100% pobranych Środków

  6. Jeśli ze strony Korepetytora nastąpiły chwilowe problemy uniemożliwiające prowadzenie Lekcji, powinien przedłużyć Lekcję o taki sam okres czasu, lub dokonać Odwołania lekcji w swoim imieniu.

  7. Jeśli ze strony Kursanta nastąpiły chwilowe problemy uniemożliwiające prowadzenie Lekcji, Lekcja nie ulega przedłużeniu.

  8. Korepetytor nie ma obowiązku czekać na Lekcji na Kursanta jeśli nie uda się z nim połączyć w ciągu 15 minut od Terminu bez winy Korepetytora i Serwisu. W takiej sytuacji Korepetytor ma prawo do opuścić lekcję i potraktowania jej jako nieobecność Kursanta, a w związku z tym Serwis zatrzymuje 100% pobranych środków.Punkt nie ma zastosowania, kiedy Administrator serwisu zostałpowiadomiony o spóźnieniu przed Lekcją.

§ 7 Odstąpienie od umowy

  1. Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z abckorepetycje.pl, w przypadku gdy istnieje uzasadniony powód. Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z abckorepetycje.pl, w przypadku gdy istnieje uzasadniony powód.

  2. Aby Kursant mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować abckorepetycje.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacji przekazanej pocztą elektroniczną na Adres serwisu).

  3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy abckorepetycje.pl zwraca Kursantowi sumę otrzymanej od niego płatności (Kwot wpłaty), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Abckorepetycje.pl został poinformowany o decyzji Kursanta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, jeśli nie zostanie on zakwestionowany.

  4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kursantowi, jeżeli abckorepetycje.pl wykonało w pełni Zamówione Usługi edukacyjne, które nie były związane z uzasadnionymi Naruszeniami.

  5. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy Administrator ma prawo usunąć Konto użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8 Regulamin

  1. abckorepetycje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adresy e-mail Użytkowników.

  3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

  4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację na adres email: biuro@abckorepetycje.eu co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian i usunięciem Konta użytkownika z Serwisu.

 

 

§ 9 Postanowienia dodatkowe

  1. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu treści łamiące polskie prawo, Regulamin, prawo własności intelektualnej osób trzecich lub godzące w dobra osobiste osób trzecich.

  2. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu oraz w jego działaniu, zwłaszcza związane z modernizacją Serwisu. Jeśli to będzie możliwe, Administrator poinformuje Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

  3. abckorepetycje.pl nie odpowiada względem Użytkowników z tytułu czasowego braku dostępności Serwisu, lub błędów Serwisu.

  4. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo polskie.

  5. Użytkownik nie ma prawa w jakikolwiek sposób naruszać dóbr osobistych innych

Użytkowników oraz nie ma prawa do zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami. 

  1. Kursant ma możliwość rezygnacji z Usług edukacyjnych Korepetytora bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na korzystanie z Usług edukacyjnych innych lektorów. 7. Korepetytor ma możliwość rezygnacji ze świadczenia Usług edukacyjnych na rzecz Kursanta bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na korzystanie przez Kursanta z Usług edukacyjnych u innych Korepetytorów.

  1. W przypadku powtarzających się ze strony Kursanta naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Kursanta Konto użytkownika z Serwisu lub zablokować na stałe możliwość dokonywania Zamówień, po wcześniejszym ostrzeżeniu Kursanta.

  2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Kursanta, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Kursanta Konto użytkownika z Serwisu lub zablokować na stałe możliwość dokonywania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym.

  3. Po usunięciu przez Administratora Konta użytkownika przynależnego do Kursanta lub zablokowaniu dokonywania Zamówień, Kursant ma prawo zwrotu środków wpłaconych na zamówioną lekcję, która się nie odbędzie.

  4. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Kursanta z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu pomiędzy Kursantem, a Abckorepetycje.pl.

  5. Nie przewiduje się zwrotów płatności poza sytuacjami wyjątkowymi opisanymi w Regulaminie.

  6. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu powiadomień o terminach lekcji i ich odwołaniach na podany przez siebie adres email lub nr telefonu.

  7. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji związanych z Usługami edukacyjnymi dostępnymi w Serwisie (w tym informacji marketingowych) na podany przez siebie adres email.

§ 10 Reklamacje

  1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na Adres serwisu.

  2. Abckorepetycje.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 15 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 11 Świadczenie usług przez Korepetytora

  1. Korepetytor wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w Serwisie, w postaci zdjęć lub filmów jakie Korepetytor w nim umieści. Korepetytor ma prawo do zmian i usunięcia swojego wizerunku poprzez kontakt z administratorem serwisu.

  2. Korepetytor musi przeprowadzić Lekcje, które zostały u niego zamówione przez Kursantów, odwołać je lub zorganizować zastępstwo, jeśli kursant wyrazi na to zgodę. Przeprowadzona Lekcja musi pokrywać się z Zamówieniem pod względem Terminu lekcji, Kursu, długości oraz ceny, poza sytuacjami kiedy Kursant wyrazi zgodę na zmiany. Odwołanie musi nastąpić telefonicznie za pośrednictwem administratora serwisu.

  3. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Korepetytor obowiązuje zakaz świadczenia na jakiejkolwiek podstawie usług o charakterze konkurencyjnym do usług świadczonych dla abckorepetycje.pl, na rzecz Kursantów, z którymi Korepetytor miał kontakt poprzez serwis abckorepetycje.pl. Korepetytor nie może przyjmować żadnych korzyści finansowych, ani korzyści innego rodzaju, bezpośrednio od Kursantów, bez pośrednictwa abckorepetycje.pl.

  4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Art. 12 pkt.1, Korepetytor zapłaci abckorepetycje.pl sumę kwot otrzymanych od Kursantów, których zakaz dotyczy, wraz z ustawowymi odsetkami.

  5. Zakaz o którym mowa w Art. 12 pkt.1 nie ma zastosowania jeśli Korepetytor jest w stanie udowodnić, że pozyskał Kursanta zupełnie niezależnie od abckorepetycje.pl.

  6. Zakaz o którym mowa w Art. 12 pkt.1 ma zastosowanie w czasie kiedy Korepetytor posiada Konto Użytkownika w Serwisie oraz dwa lata po jego usunięciu.

§ 12 Wynagrodzenia

  1. Korepetytor otrzymuje Wynagrodzenie po wykonaniu Usługi edukacyjnej - odbytej lekcji według umowy zawartej z Abc Korepetycje Sp. Z O.O..

  2. Wynagrodzenie wypłacane jest przez Abc Korepetycje Sp. Z O.O. w terminie zawartym w podpisanej umowie.

 

 § 13 Naruszenia

1. Naruszenie określane jest jako:

  • Korepetytor nie przeprowadził, nie odwołał Lekcji,której dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nieleżących po stronie Serwisu ani Kursanta. Punkt dotyczy także kursantów, którzy wybrali danego Korepetytora,a Korepetytor nie zapewnił zastępstwa i nie powiadomił administracji. ▪            Lektor przeprowadził Lekcję krótszą niż dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nieleżących po stronie Serwisu ani Kursanta.

  • Korepetytor przeprowadził Lekcję inną niż dotyczyło Zamówienie, z przyczyn nieleżących po stronie Serwisu ani Kursanta.

Korepetytor  ma prawo odwołać się od decyzji Administratora pisząc odwołanie na adres biuro@abckorepetycje.eu 

 

§ 13 Wypłaty dla Korepetytora

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia przez Abc Korepetycje SP. Z O. O. wynagrodzenia na rzecz Korepetytora (Wypłaty) jest spełnienie wszystkich kryteriów § 14.

  2. Korepetytor otrzymuje Wypłatę zgodną z warunkami zawartymi w umowie zawartej Pomiędzy Korepetytorem, a ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O. lub umowy współpracy pomiędzy ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O. lub i zleceniobiorcą.

  3. Wypłata Korepetytora naliczana będzie według wykonanej stawki godzinowej zawartej w umowi

§ 16 Treści w Serwisie

  1. Materiały udostępniane przez Korepetytora są przeznaczone tylko dla Kursanta, dla którego są indywidualnie przygotowane.

  2. Wszelkie treści udostępniane Kursantom przez Korepetytora, w tym Materiały, są własnością Korepetytora lub Abckorepetycje.pl.

  3. Abc Korepetycje nie bierze za nie odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno treści zgromadzonych na serwerach należących do Abckorepetycje.pl, jak również zgromadzonych w innych miejscach, ale dostępnych poprzez Serwis lub udostępnianych przez Korepetytora Kursantowi.

  4. Abc Korepetycje nie bierze odpowiedzialności za rozpowszechnianie przez Kursanta treści przygotowanych przez Korepetytora.

  5. Korepetytor oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do treści udostępnianych przez siebie w Serwisie i że ich umieszczenie i rozpowszechnianie nie narusza praw osób trzecich.

§ 17 Postanowienia końcowe

  1. Lektor nie może świadczyć w Serwisie usług innych niż Usługi edukacyjne.

  2. Abckorepetycje.pl nie daje gwarancji, że Korepetytor pozyska Kursantów dzięki usługom Serwisu, a brak Kursantów nie może być powodem roszczeń wobec Abckorepetycje.pl.

  3. Firma ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Użytkowników Serwisu (w tym Korepetytorów) oprogramowania i usług zewnętrznych firm takich (np. Windows, Skype, Zoom, WhatsApp, usługi Google) niezgodnie z ich licencją.

  4. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O. z roszczeniami związanymi z treściami dostarczanymi przez Korepetytora poprzez Serwis, w tym z Materiałami, na Korepetytora może zostać nałożony obowiązek usunięcia tych treści z Serwisu. W razie postępowania związanego z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących treści udostępnianych przez Korepetytora,

Korepetytor zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do tych postępowań.

  1. Odpowiedzialność ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O. względem Korepetytora ograniczona jest, w granicach prawem dozwolonych, do kwoty Wynagrodzenia z którą związana jest podstawa roszczenia Korepetytora wobec ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O.

  2. W przypadku powtarzających się ze strony Korepetytora naruszeń Regulaminu, przepisów prawa lub dokonywania Naruszeń, Administrator ma prawo usunąć przynależne do Korepetytora Konto użytkownika z

Serwisu lub na stałe ukryć je dla Kursantów, po wcześniejszym ostrzeżeniu Korepetytora lub rozwiązać umowę.

  1. Po usunięciu Konta użytkownika lub stałego ukrycia go dla Kursantów Lektor ma prawo do Wypłaty, zgodnie z postanowieniami § 14.

  2. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Korepetytora z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu pomiędzy Korepetytorem, a ABC KOREPETYCJE SP. Z O.O..

  3. Usunięcie Konta Użytkownika przynależnego do Korepetytora z Serwisu nie powoduje usunięcia dodanych przez niego Materiałów i będą one wciąż dostępne dla tych Użytkowników, którym Korepetytor je udostępnił.

Kontakt:

Masz jakieś pytania?

Napisz do Nas!

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Potrzebne Nam są Twoje imię, Nazwisko, numer telefonu i adres e-mail

W treści wiadomości prosimy o podanie Imienia, wieku ucznia, przedmiotu i krótki opis w czym możemy pomóc. 

Dziękujemy za wiadomość! Odpowiemy w jak najkrótszym czasie.

ABC Korepetycje 

bottom of page